God støtte til barn og familie

 

Nytt materiale for Dinosaurskolen: Finnes i området for "Gode og vonde hemmeligheter" (behov for innlogging)

 

DUÅs nasjonale fagdag avholdes i år onsdag 25. april

Arrangementene er en del av den store Barne- og ungekongressen 2018 i Bergen og omtales i programmet som DUÅ-forum. Mer info og påmelding...

Ulike veiledninger 26. og 27. april + andre møtepunkter for gruppeledere, veiledere og koordinatorer innen DUÅ. Påmelding ..

Informasjon om De Utrolige Årenes programserie i Norge

Brosjyre 2017

Brosjyre 2017/ 2018

  • Består av åtte utviklingsstøttende veiledningsprogrammer rettet mot barn i alderen 0 - 12 år og familiene deres (se byggeklossene under).
  • Programmene fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Mange av programmene brukes i universalforebygging, andre er målrettede tilbud og de resterende er behandlingstilbud tilrettelagt for veiledning av foresatte og barn, for derigjennom å avhjelpe utfordringer i sosial-, emosjonell og atferdsmessige samhandling.
  • Flere av programmene kan spisses inn imot sæskilte målgrupper som etniske minoriteter, barn med ADHD, barn i autismespekteret og/eller språkforstyrrelser, - og for familier med andre særskilte behov.
  • Les brosjyren

 

De ulike DUÅ-programmene Trykk på byggeklossene for mer info

Programbyggeklosser_jan

©The Incredible Years®

 

En rød tråd  fra universalforebygging - til målrettede tiltak og behandling

 

Tiltakspyramiden

 

Nytteverdien av DUÅ-programmene

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via De Utrolige Årene (DUÅ) gir god nytteverdi, - både som universalforebygging, som målrettede tilbud og som behandling. Les mer...

  • Relasjonen mellom barn og voksne blir styrket
  • Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt
  • Foreldres samspill med barna blir bedre og mer positivt 
  • Behandlingsgrupper tilrettelagt for henviste barn, reduseres atferds- og samspillsvanskene betydelig for to av tre barn
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke kriteriene for denne diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ
  • Per 1.1 2018 har DUÅ lært opp gruppeledere i ca 135 norske kommuner, ca 40 BUP'er og i et antall ideelle organisasjoner

Hvordan komme i gang?

DUÅs implementeringsteam ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest tilbyr forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med stabil og varig implementering. Les mer...

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Videoforelesning om implementering av DUÅ i Norge per høst 2017 v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrerende leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Flere filmressurser 

 

 

©The Incredible Years®; hjemmeside (USA) til programutvikler av De Utrolige Årene

De Utrolige Årene er beskyttet av copyright via ©The Incredible Years® Programs

Samarbeidende enheter rundt De Utrolige Årene (DUÅ); RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest samarbeider om implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge                         RKBUene er tilknyttet universitetene i Tromsø, Trondheim og Bergen