Sk.bhg.prog.bok_bilde

Læreboka av C. Webster-Stratton som benyttes i programmet.

Skole- og barnehageprogrammet

Et universalforebyggende program for barnehager, SFO og grunnskoler (småskoletrinnet)

DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalforebyggingende program som retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Programmet er skole-/barnehageomfattende, dvs. at hele personalgruppen i skolen/barnehagen mottar opplæring i programmet. Programmet er også et tilrettelagt for at skolene/SFO/AKS/barnehagene også skal kvalifiseres til å redusere begynnende eller mer alvorlige atferdsproblemer. Programmet tilbys derfor i skolen til alle ansatte 1. – 3. klassetrinn og ansatte i SFO/AKS og til alle ansatte i barnehagen. Programmet kan inkludere alle ansatte 1. – 7. klassetrinn med tilpasninger for 4.– 7. klassetrinn. Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet å utvikle profesjonell klasse-/gruppeledelse og derved sette ansatte i skolen/SFO/AKS/barnehagen i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer når de har oppstått. DUÅ-Norge, UiT har derfor valgt å implementere programmet som et universalforebyggende tiltak som som også er i tråd med helse- og utdanningsmyndighetenes signaler.

UiT og NTNU gjennomfører en evalueringsstudie av Skole- og barnehageprogrammet med datainnsamling i perioden 2009 – 2014. De første effektresultatene forventes å komme i løpet av 2015. Evalueringen vil bidra til ny kunnskap om barn og unges psykiske helse og trivsel i skoler, SFO og barnehager i Norge. Å delta i en slik evaluering er derfor viktig. Alle skoler/barnehager som mottok opplæring i programmet innenfor evalueringsperioden ble forespurt om å delta i evalueringen. Studien finansieres av Helsedirektoratet.

Grunnopplæring i programmet innebærer 6 hele kursdager/worskhop a 7 timer med ca 1 måneds mellomrom mellom hver kursdag/workshop.

Opplæring i programmet tilbys av gruppeledere i programmet ansatt ved kommunal PPT, eventuelt ved annen kommunal instans. Ansvarlig enhet for opplæringen får dekket ett klasse-/gruppesett á 20 bøker av Carolyn Webster-Stratton: Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. For å kvalitetssikre videreføring og vedlikehold av programmet ved skolen/SFO/AKS/barnehagen etter gjennomført grunnopplæring, skal de motta minimum 7 veiledninger i etterkant av gjennomført grunnopplæring.

Som ved Foreldreprogrammene, innledes Skole- og barnehageprogrammet med relasjonsbygging mellom personalet og elevene/ barna, og mellom skole/SFO/barnehage og hjem. Dette følges opp av forebyggende strategier om hvordan man får elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan beholde oppmerksomheten, hvordan bruke personalets oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas atferd og hvordan skape ro i overgangssituasjoner.

Programmet tar også opp tema som motivasjon. Her øves personalet i å anvende ros på en god og hensiktsmessig måte og man ser på hvordan personalet kan benytte belønningssystemer, både planlagt og spontant, for å hjelpe barna til å lære. Personalet hjelpes til å utvikle utviklingsplaner som kompletteres gjennom hele kurset og til å bygge opp tilpassede konsekvenser i forhold til alvorlig utagering og vold.

Kurset er oppbygget praktisk ved hjelp av videovignetter, diskusjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver.

Etter grunnopplæringen via 6 kursdager og at programmet er godt innarbeidet i organisasjonen, kan det også bygges på med det universalforebyggende programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage eller Dinosaurskole i smågrupper som indikert forebyggende tiltak.

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehageprogram i organisasjonen.

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehage i skole og barnehage.

 Hent fullverdige skjema under fanen "Kom i gang"