Program for ansatte; Skole- og barnehageprogrammet

Læreboka av C. Webster-Stratton som benyttes i programmet

Læreboka av C. Webster-Stratton som benyttes i programmet

En universalforebyggende opplæring for ansatte i barnehager, SFO/AKS og grunnskoler (småskoletrinnet)

DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalforebyggingende program som retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Programmet er skole-/barnehageomfattende, dvs. at hele personalgruppen i skolen/barnehagen mottar opplæring i programmet. Programmet er også et tilrettelagt for at skolene/SFO/AKS/barnehagene også skal kvalifiseres til å redusere begynnende eller mer alvorlige atferdsproblemer. For sistnevnte gruppe vil samarbeid med andre instanser være naturlig. Programmet tilbys  i skolen til alle ansatte 1. – 3. klassetrinn og ansatte i SFO/AKS. I barnehage tilbys opplæringen til alle ansatte. Programmet kan inkludere alle ansatte 1. – 7. klassetrinn med noen tilpasninger for 4.– 7. klassetrinn. Det har også vært gjennomført piloter med programmet i ungdomsskole. Dette krever noe mer tilrettelegging. Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet å utvikle god klasse- eller gruppeledelse og derved sette ansatte i skolen/SFO/AKS/barnehagen i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer, der det forekommer. DUÅ-Norge, UiT har valgt å implementere programmet som et universalforebyggende tiltak, noe som også er i tråd med helse- og utdanningsmyndighetenes signaler.

UiT og NTNU gjennomførte en evalueringsstudie av Skole- og barnehageprogrammet med datainnsamling i perioden 2009 – 2014. De første effektresultatene forventes å kom i løpet av 2015. Evalueringen bidrar til ny kunnskap om barn og unges psykiske helse og trivsel i skoler, SFO og barnehager i Norge. Å foreta en slik evaluering er derfor viktig. Alle skoler/barnehager som mottok opplæring i programmet innenfor evalueringsperioden ble forespurt om å delta i evalueringen. Studien ble finansiert av Helsedirektoratet. Publiserte artikler fra denne studien kan du finne her: http://dua.uit.no/publikasjoner-3/fagartikler/ 

Grunnopplæring i programmet innebærer 6 hele kursdager/worskhop a 7 timer med ca 1 måneds mellomrom mellom hver kursdag/workshop.

Opplæring i programmet tilbys av gruppeledere i programmet ansatt ved kommunal PPT, andre pedagogiske støtteteam, eventuelt ved annen kommunal instans. Ansvarlig enhet for opplæringen får dekket ett gruppesett á ca 20 bøker av Carolyn Webster-Strattons bok "Utrolige lærere, - Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage" (ny bok fra høst 2018). For å kvalitetssikre videreføring og vedlikehold av programmet ved skolen/SFO/AKS/barnehagen etter gjennomført grunnopplæring, skal de motta minimum 7 veiledninger i etterkant av gjennomført grunnopplæring. det er viktig at enhetene bruker denne perioden til å bygge opp en struktur for varig videreføring i egen enhet.

Som ved Foreldreprogrammene; innledes Skole- og barnehageprogrammet med relasjonsbygging mellom personalet og elevene/ barna, og fokus på samarbeidet mellom skole/SFO/barnehage og hjem. Dette følges opp av andre forebyggende tilnærminger om hvordan man oppnår og beholder elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan personalet kan bruke sin oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas samhandling og hvordan skape gode overgangssituasjoner.

Programmet tar også opp tema om hvordan motivere barn til god samhandling og til godt læringsmiljø. Her øves personalet i å anvende positive tilbakemeldinger og ros på en god måte. Personalet lærer også hvordan de kan benytte belønningssystemer når dette kan være nyttig, for å hjelpe barna til å utholdenhet og læring. Ved behov, kan motivasjonssystemer brukes både både planlagt og spontant. Personalet hjelpes til å utvikle utviklingsplaner som videreutvikles gjennom hele opplæringen. Det jobbes også med hvordan personalet kan bli godt samkjørte om tiltak i fht alvorlig utagering og vold.

Opplæringen er bygd opp praktisk ved bruk av videovignetter, gruppediskusjoner, praktiske øvelser, gruppeoppgaver og praktiske oppgaver i egen skole eller barnehage mellom samlingene.

Etter grunnopplæringen på 6 opplæringsdager m/merllomarbeid og at programmet deretter er godt innarbeidet i organisasjonen, kan det bygges på med det universalfremmende sosial-kompetanseprogrammet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage eller med det målrettede tiltaket Dinosaurskole i smågrupper.

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehageprogram i organisasjonen.

Søknad og spørreskjema om DUÅ Skole og barnehage i skole og barnehage.

Hent søknadsskjema her