Barnegruppe; Dinosaurskole i smågruppe 3-8 år

Dina Dinosaur

Sjefen for Dinosaurskolen; Dina Dinosaur. Axtell Expressions, Inc.

Andre DUÅ-program:

Skole-­ og barnehageprogrammet

Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Skolealderprogrammet (6-12 år)

Førskolealderprogrammet (3-6 år)

Foreldreprogram: Barn 0 - 1 år og 1 - 3 år

Foreldreprogram: Universalforebygging barn, 2 - 6 år

Målet   med   Dinosaurskolen   er   å   styrke barnas   sosiale  og emosjonelle kompetanse, samt  styrke  barnas  selvbilde og  opplevelser av  mestring. Barna  øver  på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til   problemløsning   og   konflikthåndtering, samt selvregulering  og  selvkontroll.  Barna øver  også  på sosiale  ferdigheter som å lytte og  vente,  ta hver  sin tur – bli  enige  – stille spørsmål  – dele – hjelpe  – samarbeide og å gi hverandre komplimenter. Når barna  får et større utvalg av strategier for problemløsning og bedre sosiale  ferdigheter, ser en gjerne  at den opposisjonelle atferden avtar. En øver på de ulike temaene ved praktisk orienterte  metoder, som   bruk   av    store   hånddukker,   samtale omkring   filmvignetter,  rollespill   og   øvelser, samt ulike aktiviteter knyttet opp til tema.

Dinosaurskole  i smågruppe  består av   18 ­- 22 gruppemøter, der  hver  samling  varer  to timer.  Alternativt kan en gjennomføre samlinger á en time, med dobbelt så mange samlinger. Gruppen  består  av  seks  barn  i  alderen 3 – 8 år. Dinosaurskolen foregår samtidig med foreldergruppemøtene og følger Foreldreprogrammet slik  at temaene  for foreldre  og barn er tilpasset  hverandre.

Barna har også hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skal gjøre sammen  med foreldrene sine. Det er utarbeidet et tilpasset materiell  til bruk i Dinosaurskolen.

Barnas dagtilbud (skole/SFO/AKS/barnehage) inviteres til samarbeid i løpet av gruppe­forløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene  på Dinosaurskolen. Dinosaurskolen i smågruppe  tilbys   vanligvis  som  behand­ling  i spesialisthelsetjenesten i tilknytning til Førskolealderprogrammet eller Skolealderprogrammet, men kan også tilbys  som indikert forebygging i tilknytning til Skole-­ og barnehageprogrammet som tiltak i skole, SFO(AKS) eller barnehage.

Det finnes også et universalforebyggende Dinosaurskoleprogram; Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Søknadsskjema for implementering av Dinosaurskole i smågruppe:

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskoleprogram i organisasjonen

Hent fullverdige skjema under fanen "Kom i gang"