Full programoversikt DUÅ

Foreldreprogram rettet mot barn i autismespekteret og/eller med språkforstyrrelse 2-6 år, er per i dag en pilot for utvalgte enheter som jobber spesifikt med denne målgruppen og derfor ikke detaljert beskrevet her.  

Barnegruppe; Dinosaurskole i smågruppe 3-8 år

Målet   med   Dinosaurskolen   er   å   styrke barnas   sosiale  og emosjonelle ferdigheter, samt  styrke  barnas  selvbilde og  opplevelser av  egenverd og mestring. Barna  øver  på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle  ferdigheter i forhold til   problemløsning   og   konflikthåndtering, samt selvregulering  og selvkontroll.  Barna øver  også  på sosiale  ferdigheter som å lytte og vente,  ta hver  sin tur, bli  enige, stille spørsmål, dele, hjelpe, samarbeide, gi hverandre komplimenter m.m. Når barna  får et større utvalg av tilnærminger i problemløsning og bedre sosiale ferdigheter, ser en gjerne  at den opposisjonelle handlinger avtar. En øver på de ulike temaene ved praktisk orienterte  tilnærminger, som   bruk   av    store   hånddukker,   samtale omkring   filmvignetter,  rollespill   og   øvelser, samt ulike aktiviteter knyttet opp til de ulike temaene.

Dinosaurskole  i smågruppe  består av   18 ­- 22 gruppesamlinger, der  hver  samling varer  to timer.  Alternativt kan en gjennomføre gruppesamlinger á en time, med dobbelt så mange samlinger. Gruppen  består  av  fem - seks  barn  i  alderen 3 – 8 år. Dinosaurskolen foregår samtidig med foreldergruppemøtene og følger foreldreprogrammet, slik  at temaene  for foreldre  og barn harmoniserer med hverandre.

Barna har også hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skal gjøre sammen  med foreldrene sine. Det er utarbeidet et tilpasset materiell  til bruk i Dinosaurskolen og til ulike aldersgerupper.

Barnas dagtilbud (skole/SFO/AKS/barnehage) inviteres til samarbeid i løpet av gruppe­forløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene  på Dinosaurskolen. Dinosaurskolen i smågruppe  tilbys   vanligvis  som  behand­ling  i spesialisthelsetjenesten i tilknytning til Førskolealderprogrammet (3-6 år) eller Skolealderprogrammet (6-9 år), men kan også tilbys  som målrettede tilbud i etterkant av Skole-­ og barnehageprogrammet; som tiltak i skole, SFO (AKS) eller barnehage.

Det finnes også et universalfremmende Dinosaurskoleprogram; Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Søknadsskjema for implementering av Dinosaurskole i smågruppe:

Søknad og spørreskjema om Dinosaurskoleprogram i organisasjonen

Hent søknadsskjema her