Foreldreprogram; førskolealder 3 – 6 år

 

Foreldreveiledningsbok_bilde

Lærebok av C. Webster-Stratton som benyttes i foreldreprogrammene 3-6 år og 6-12 år

Programmet kan tilrettelegges både som forebyggende-, indikert- og som behandlingstilbud.

Programmet består av 18­ - 20 ukentlige gruppemøter og tar sikte på å styrke foreldreferdigheter, for derigjennom å øke barns  sosiale  ferdigheter, emosjonelle  regulering  og   motivasjon  for læring.   Foreldre   lærer   hvordan   bruke   ros for å oppmuntre til  samarbeid, og  hvordan bruke virkemidler for positivt samspill med barnet;   via entydige regler,   rutiner  og  positiv   grensesetting,  for å fremme godt samspill og forebygge sosiale- og atferdsrelaterte vansker.

Programmet starter med positiv  relasjons­bygging  mellom   foreldre   og   barn   ved   å bruke lek og annen selvmotiverende aktivitet som  øvelsesarena. Det  ligger  i lekens  natur at  barnet   skal  kunne  fantasere,  ta  initiativ og  å  styre  leken.  Når  foreldrene   deltar  på barnets   arena  og  på  barnets   premisser   gis dem mulighet til å komme i positivt samspill med barnet, og gjennom dette starte en snuoperasjon fra konflikt til gjensidig positivt tillitsforhold. Lek etterfølges av hvordan  rose, motivere og belønne barnet – en videre­ utvikling av  relasjonsbyggingen for  deretter å hjelpe foreldrene  til å forebygge og møte atferdsproblemene gjennom et  bredt  utvalg av prinsipper  og strategier.

Programmet kan kombineres med programmet Dinosaurskole i smågruppe

DUÅ tilbyr også følgende foreldreprogram:

Søknadsskjema for implementering:

Søknad og spørreskjema om DUÅ. Foreldreprogram

Hent søknadsskjema her