Om De Utrolige Årene

Professor emeritus Carolyn Webster-Stratton

worldmappinsREVOct2014

DUÅ er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton, ©The Incredible Years®/University of Washington, Seattle

Programutvikler professor emeritus; Carolyn Webster-Stratton var gjennom mange år leder for forskningsklinikken "The Parenting Clinic" ved University of Washington i Seattle, USA og gjennomførte da de første evalueringene av programmene. Etter det har mange frittstående forskningsmiljøer ulike steder i verden forsket på programserien. The Incredible Years (USA) har mottatt mange vitenskapelige priser for høy kvalitet og solid forskningsgrunnlag og er blant annet anbefalt av det amerikanske justisdepartementet som kriminalitetsforebyggende program for barn (Blueprints for violence prevention).

Per i dag benyttes programmer fra ©The Incredible Years® i mer enn 25 land spredt over hele verden. Se kart

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien tilbyr moduler som dekker både universalforebyggende-, indikert forebyggende- og behandlingstiltak for barn i alderen 0-12 år og deres foreldre.

I Norge er DUÅ beskrevet som ønsket tiltak i Stortingsmelding 16 (2002- 2003) Resept for et sunnere Norge og inngår i Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse (2004) og mange andre offentlige dokumenter.

DUÅ er en av tiltaksseriene som anbefales i rapport 2011:1 «Bedre føre var…: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger» fra Folkehelseinstituttet.

DUÅ-programmene er foreslått som tiltak i barnevernet i NOU 2012: nr. 5 «bedre beskyttelse av barns utvikling» og i påfølgende Prop. 106 L (2012 - 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven.

Tilbud via DUÅ gis både i skoler, SFO, barnehager, kommunale tjenester og innen spesialisthelsetjenesten over hele landet. Per 1.7.2017 hadde DUÅ lært opp fagfolk i ca. 130 kommuner, 40 BUPer, samt et antall ideelle organisasjoner.

Videoforelesning om implementering av De Utrolige Årene i Norge per september 2017

v/Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrativ leder for De Utrolige Årene (DUÅ)

Erfaringene med DUÅ i Norge i perioden 1999 til 2013

V/faglig leder for DUÅ-Norge; Siri Gammelsæter, RKBU Midt-Norge, NTNU og professor emeritus Willy-Tore Mørch, RKBU Nord, UiT

Opptaket hentet fra ©The Incredible Years® hjemmeside

Flere videoklipp fra ©The Incredible Years® hjemmeside

Hjem