Slideshow shadow

Teoriimages

Et viktig prinsipp i De Utrolige Årene (DUÅ) er å fokusere på den gode samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne.IY_Theory

DUÅ er basert på moderne utviklingspsykologi, tilknytnings- og relasjonsteori, atferdsanalyse, sosial læringsteori og kunnskap om gruppeprosesser.

DUÅs sentral teoretisk bakgrunn:

  • Teorier om rollemodellæring og selvkontroll  v/Albert Bandura (1986)
  • Kognitiv sosial læringsteori; der Gerald Pattersons teorier om et gjensidig negativt forsterkende samspill er sentralt (Patterson, Reid, & Dishion, 1992)
  • Piaget's teori om utvikling av kognitiv læring og interaktive læringsmetoder (Piaget & Inhelder, 1962)
  • Tilknytnings- og relasjonsteorier (Bowlby 1980, Ainsworth, 1974)
  • Jay Belskys teorier om hjernens utvikling (Belsky, 2005)
  • Teorier om hvordan påvirke sinte, negative og depressive tanker via kognitive strategier, samt hvordan styrke foreldres selvrespekt og trygghet i foreldrerollen (Beck, 1979; D'Zurilla & Neuza, 1982; Jacobsen & Margolin, 1979)

Ref: Webster-Stratton, C. (2011), s. 21. The Incredible Years, Parent, Teachers, and Children's Training Series. Program Content, Methods, Research and Dissemination 

Programserien er satt sammen på bakgrunn av kjennskap til veldokumenterte risikofaktorer og andre forhold som ofte er til stede hos barn, i familien, i familiesamspillet og/eller i barnets øvrige omgivelser.

Arbeidsmodellene går ut på å redusere risikofaktorer og samtidig fremme de faktorer som er med på å beskytte barnet.

Lek og positivt samvær er en beskyttende faktor for et barn. Derfor fokuserer DUÅ på å fremme lek og positivt samvær mellom foreldre og barn, mellom fagfolk i daginstitusjonene og barna, samt lek og positivt samvær mellom søsken og barn mellom barna i skole, SFO/AKS og i barnehage.

Vektingen av de ulike teoriene (nevnt over), er avhengig av om en jobber med kliniske-, indikerte eller behandlingsgrupper; samt om det gjelder jobbing med enkeltbarn eller hele barnehage/SFO/AKS-grupper, - eller med hele skoleklasser.

Norsk artrikkel om DUÅs teorigrunnlag: Fyhn, O. (2017). Dressur eller humanisme? En gjennomgang av De Utrolige Årene – et program for forebygging og behandling av atferds­vansker hos barn. Scandinavian Psychologist, 3.2017

Metodikk

De Utrolige Årene gir foreldre, barn og ansatte i skoler, SFO/AKS og barnehager grunnleggende kompetanse i gode måter å være sammen på.

De Utrolige Årene er gruppebasert, noe som vil si at programmene gjennomføres med en gruppe barn, en gruppe med foreldre eller en personalgruppe fra en skole, SFO/AKS eller barnehage.

I gruppene brukes videovignetter, konkrete øvelser, praktiske aktiviteter og diskusjon, - og deltakere får tilbakemelding fra gruppeledere, DUÅ-veiledere eller mentor, samt fra andre deltakere i gruppen.

 

Det er sentralt for DUÅ å gi forskningsbasert tjenestestøtte og bidra til god implementering for de som velger å ta i bruk hele eller deler av programserien.

Hjem