Anbefalte lenker

 • Power-point fra Arne Holte, assisterende direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, sin forelesning " Psykiske lidelser i folkehelseperspektiv";  ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, 21. februar, 2013: Arne Holte_Folkehelse_Tromsø Psyforeningen - februar 2013
 • Sosialstyrelsen (Sosialdirektoratet) er aktiv deltaker i Danmark for at flest mulig danske kommuner skal kunne benytte tiltak fra DUÅs programserie.
  http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/programmer-med-evidens/de-utrolige-ar 
 • DUÅ-ledelsen forankret i tre regioner: Etter å ha styrt De Utrolige Årene (DUÅ) Norge siden starten i 1998, overlot Willy-Tore Mørch roret fra 1.1.2014 til erfarne DUÅ-kolleger i Tromsø, Bergen og Trondheim. Skiftet i ledelsen skjedde i kontrollerte og godt planlagte former. Samtidig som det har er viktig med kontinuitet i ledelsen, er Mørch opptatt av at DUÅ ikke må bli for personavhengig. Les mer
 • Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet, Utredning fra utvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. februar 2011.
  Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. februar 2012, NOU Norges offentlige utredninger 2012: 5, Bedre beskyttelse av barns utvikling»:
  http://www.regjeringen.no/pages/36931483/PDFS/NOU201220120005000DDDPDFS.pdf
  Her finner dere forslag om prinsippet om utviklingsfremmende tilknyting.
 • I løpet av de ti årene «De Utrolige Årene» (DUÅ) har vært tilbudt i Norge har det blitt behandlet rundt 2 000 barn. Det er dokumentert varige effekter på omtrent 1 200 (60 prosent) av barna. Et forsiktig anslag tilsier at rundt 200 av disse barna ellers ville utviklet alvorlige konsekvenser i sin oppvekst. Dersom vi legger resultatene fra Storbritannia til grunn, har de samlede besparelsene for dette tiltaket vært på rundt 400 millioner kroner. Besparelsene blir med andre ord langt større enn kostnadene: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5/16/2.html?id=671682
 • Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Ungsinn.no er en nettside med oversikt over tiltak for barn og unges psykiske helse. Prosjektet har som mål å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode, virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og som forebygger psykiske vansker. Les om De utrolige Årenes Foreldreprogram i Ungsinn:http://www.ungsinn.no/post_tiltak/de-utrolige-arene-dua-foreldretreningsprogram/

Hjem