Dinosaurskole for klasserom, SFO og barnehage 3–8 år

Et universalfremmende tilbud i barnehage, SFO/AKS og småskoletrinnet

Dette er et universalforebyggende tilbud som benyttes i ordinære barnegrupper enten i 1. – 3. klasse, i SFO/AKS eller i barnehage. Med tilpasninger kan programmet også benyttes for yngre barn. For å kunne starte opplæring, må hele skolen m/SFO/AKS eller hele barnehagen allerede ha implementert og stabilisert DUÅs skole- og barnehageprogram.

Formålet med programmet er å styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Programmet inneholder ca. 60 samlinger som settes inn på den ordinære ukeplanen for klassen/gruppen. Programmet kan gjennomføres som to samlinger per uke over ett år eller som en samling per uke over to år. Hver samling er på ca. 45 minutter for de eldste barna og inneholder sirkelsamling i stor gruppe og smågruppeaktiviteter hver gang. Lengden på samlingene tilpasses hvilke aldersgruppe programmet benyttes i.

Tilbudet gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform; der bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, tilrettelagte spill og leker, samt samarbeidsaktiviteter for foreldre-barn er sentrale elementer i konseptet. Hver samling ledes av to lærere/gruppeledere. I tillegg vil gruppene gjerne trenge støttepersoner både i sirkelsamlingen og i smågruppene.

Personale fra skolen, SFO/AKS eller barnehagen deltar på en tredagers oppstartsworkshop, og får jevnlig veiledning etter at programmet er tatt i bruk. Det skal alltid være utdannet pedagogisk personale som er ansvarlige for tilbudet. Det anbefales at personell fra PPT eller annet pedagogisk støtteteam også deltar i opplæringen og i implementeringen av programmet i kommunen sammen med skoler, SFO/AKS eller barnehagene.


Dinosaurskole i smågruppe 4 - 8 år

Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, samt å styrke barnas selvbilde og opplevelser av egenverd og mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter med tanke på problemløsning og konflikthåndtering, samt selvregulering og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte og vente, ta hver sin tur, bli enige, stille spørsmål, dele, hjelpe, samarbeide, gi hverandre komplimenter med mer.

Når barna får et større utvalg av tilnærminger i problemløsning og bedre sosiale ferdigheter, ser en gjerne  at den opposisjonelle handlinger avtar. Vi øver på de ulike temaene ved praktisk orienterte tilnærminger, som bruk av store hånddukker, samtale omkring filmvignetter, rollespill og øvelser, i tillegg til ulike aktiviteter knyttet opp til de ulike temaene.

Dinosaurskole i smågruppe består av 18 - 22 gruppesamlinger, der hver samling varer i to timer. Alternativt kan en gjennomføre gruppesamlinger á en time, med dobbelt så mange samlinger. Gruppen består av fem – seks  barn i alderen 3 – 8 år. Dinosaurskolen foregår samtidig med foreldergruppemøtene og følger foreldreprogrammet, slik at temaene  for foreldre og barn harmoniserer med hverandre.

Barna har hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skal gjøre sammen med foreldrene sine. Det er utarbeidet et tilpasset materiell  til bruk i Dinosaurskolen og til ulike aldersgerupper.

Barnas dagtilbud (skole/SFO/AKS/barnehage) inviteres til samarbeid i løpet av gruppe­forløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene  på Dinosaurskolen.

Dinosaurskolen i smågruppe tilbys vanligvis som behand­ling i spesialisthelsetjenesten i tilknytning til Førskolealderprogrammet (3-6 år) eller Skolealderprogrammet (6-9 år), men kan også tilbys som målrettede tiltak i PPT, skole, SFO/AKS eller barnehage, i etterkant av opplæring innen Skole-­ og barnehageprogrammet.