Dinosaurskole for klasserom, SFO og barnehage 3–8 år

Et universalfremmende tilbud i barnehage, SFO/AKS og småskoletrinnet

Dinosaurskole for klasserom, SFO/AKS og barnehage er et universalforebyggende tilbud som benyttes i ordinære barnegrupper enten i 1. – 3. klasse, i SFO/AKS eller i barnehage. Med tilpasninger kan programmet også benyttes for yngre barn. For å kunne starte et opplæringsløp i programmet, må hele skolen inkludert SFO/AKS eller hele barnehagen allerede ha implementert og stabilisert DUÅs skole- og barnehageprogram.

Formålet med programmet er å styrke barns sosiale- og emosjonelle ferdigheter, utvikle gode venneferdigheter, utvikle problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Programmet inneholder ca. 60 samlinger som settes inn på den ordinære ukeplanen for klassen/gruppen. Programmet kan gjennomføres som to samlinger per uke over ett år eller som én samling per uke over to år. Lengden på samlingene tilpasses hvilke aldersgruppe programmet benyttes for. Hver samling varer omtrent 45 minutter for de eldste barna og deles hver gang 50/50 i sirkelsamling i stor gruppe og tilsvarende tid i smågrupper á 3 - 6 barn.

Tilbudet gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform; der bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, tilrettelagte spill og leker, samt samarbeidsaktiviteter for foreldre-barn er sentrale elementer i konseptet. Hver samling ledes av to lærere/gruppeledere. I tillegg vil gruppene gjerne trenge støttepersoner både i sirkelsamlingen og i smågruppene.

Personale fra skolen, SFO/AKS eller barnehagen deltar på en tredagers oppstartsworkshop før programmet tas i bruk, og får deretter jevnlig veiledning av personell med DUÅ-kompetanse. Det skal alltid være utdannet pedagogisk- eller psykologisk personale som er ansvarlige for DUÅs barnegrupper. Det anbefales at personell fra PPT eller annet pedagogisk støtteteam deltar i implementeringen og opplæringen av programmet i kommunen, - sammen med utvalgte gruppeledere i skoler, SFO/AKS eller barnehagene. Det anbefales at det er det faste personalet i klassen/SFO/AKS/barnehagen som leder DUÅs barnegrupper.


Dinosaurskole i smågruppe 4 - 8 år

Målet med Dinosaurskole i smågrupper er å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, samt å styrke barnas selvregulering, selvbilde og opplevelser av egenverd og mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter med tanke på problemløsning og konflikthåndtering, samt selvregulering og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte. å vente, ta hver sin tur, bli enige, stille spørsmål, dele, hjelpe, samarbeide, problemløsning, gi hverandre komplimenter med mer.

Når barna får et større utvalg av virkemidler i dagligdags problemløsning og bedre sosiale ferdigheter, ser en gjerne  at opposisjonelle handlinger avtar. Vi øver på de ulike temaene ved praktisk orienterte aktiviteter, som bruk av store hånddukker, samtale omkring konkrete videoklipp, rollespill og øvelser, i tillegg til ulike aktiviteter knyttet opp til de ulike temaene.

Dinosaurskole i smågruppe består av 18 - 22 gruppesamlinger, der hver samling varer i to timer. Alternativt kan en gjennomføre gruppesamlinger á én time, med dobbelt så mange samlinger. Hver gruppe består av fem – seks  barn i alderen 3 – 8 år. Dinosaurskole i smågruppe foregår vanligvis samtidig med foreldergruppemøtene og går parallellt med foreldreprogrammet, slik at temaene  for foreldre og barn harmoniserer med hverandre. Det skal alltid være utdannet pedagogisk- og eller psykologisk personale som er ansvarlige for DUÅs barnegrupper.

Barna har hjemmeoppgaver mellom samlingene, som de skal gjøre sammen med foreldrene sine. Det er utarbeidet et tilpasset materiell  til bruk i Dinosaurskolen og til ulike aldersgerupper.

Barnas dagtilbud (skole/SFO/AKS/barnehage) inviteres til samarbeid i løpet av gruppe­forløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene  på Dinosaurskolen.

Dinosaurskolen i smågruppe tilbys vanligvis som behand­ling i spesialisthelsetjenesten i tilknytning til DUÅ-foreldreveiledning 3-6 år (førskolealder) eller DUÅ-foreldreveiledning 6-9 år (skolealder), men kan også tilbys som målrettede tiltak i PPT, skole, SFO/AKS eller barnehage, i etterkant av at personalet har fått opplæring i DUÅs skole-­ og barnehageprogram.