Opplæringsløp i DUÅs foreldreveiledningsprogram rettet mot barn i førskolealder (3-6 år) og skolealder (6-12 år) vil fra og med høsten 2021 bli gitt som etterutdanning uten studiepoeng.

Etterutdanningsforløpet i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) vil bli gitt innenfor samme kvalitetsmessige rammer som tidligere DUÅ videreutdanning (HEL-6316) med gjennomføring av tre hele gruppeforløp, inkludert samme gruppelederopplæring og antall veiledninger og krav til metodeintegritet vil følges. Som en etterutdanning vil det i større grad legges til rette for bedre fleksibilitet med tanke på ferdigstillelse av hvert foreldregruppeforløp.

Norsk psykologforening har godkjent opplæringsløpet i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) som inntil 57 timers vedlikeholds aktivitet for psykologspesialister.

Opplæringsplan

Som en del av etterutdanningen inngår deltakelse på ordinær workshop/gruppelederopplæring, veiledninger, inkludert tilbakemelding på gruppelederferdigheter fra videoopptak og deltakelse på obligatorisk fagsamling. Etterutdanningen knyttes til de tre første foreldreveiledningsgruppene som gjennomføres. Etter endt etterutdanning/opplæringsperiode følger gruppeledere DUÅ- og mentorveiledninger så lenge en er aktiv som gruppeleder i DUÅ jfr implementeringsavtale.

Detaljert opplæringsplan (pdf).

Opptakskrav

Søkere til etterutdanningen må ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag, samt ha en stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Det må også foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak på etterutdanningen.

For tjenester som skal ha suppleringsopplæringer vil gjeldende implementeringsavtale med tjenesten ligge til grunn for deltakelse på opplæringen.

Påmelding

Spørsmål?

For spørsmål angående implementeringsavtale, ta kontakt med ditt kunnskapssenter i din region. Kontaktinformasjon til kunnskapssenter i din region.

Spørsmål om etterutdanningen kan rettes til kontakt@deutroligearene.no, DUÅ rådgiver Lise Varhaug, lise.varhaug@uit.no, eller førsteamanuensis Merete Aasheim, merete.aasheim@uit.no ved RKBU Nord, UiT.

Spørsmål kan også rettes til fagansvarlig Siri Gammelsæter, siri.gammelsater@ntnu.no, ved RKBU Midt-Norge, NTNU eller Bjørn Brunborg, bjbr@norceresearch.no, ved RKBU Vest, NORCE.

Informasjon om arbeidskrav og eksamen i forbindelse med Covid-19 - vår 2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 kan både veiledere og studenter få restriksjoner på kort sikt med tanke på gjennomføring av samlinger, møter og reiser til andre helseforetak/kommuner. Situasjonen har også for enkelte studenter medført umiddelbar stans i drift av foreldregruppene.

For at studentene i minst mulig grad skal bli rammet av restriksjonene, har UiT/RKBU Nord og DUÅs faglige stab utarbeidet alternative løsninger for at studentene i størst mulig grad skal komme i mål med arbeidskrav og eksamen på sikt. Oppdatert informasjon ligger i Canvas.