Opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram 3-12 år gis som en etterutdanning fra høsten 2021

Tidligere opplæringsløp i DUÅs foreldreveiledningsprogram rettet mot barn i førskolealder (3 - 6 år) og skolealder (6 - 12 år) høsten 2021 (tidligere gitt som en studiepoenggivende videreutdanning), vil fra og med høsten 2021 bli gitt som en etterutdanning uten studiepoeng.

Etterutdanningsforløpet i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) vil likevel bli gitt innenfor samme kvalitetsmessige rammer som tidligere DUÅ videreutdanning (HEL-6316), dvs. gjennomføring av tre hele gruppeforløp, inkludert samme gruppelederopplæring og antall veiledninger og krav til metodeintegritet vil følges. Som en etterutdanning vil det i større grad legges til rette for bedre fleksibilitet i forhold til ferdigstillelse av hvert foreldregruppeforløp.

Som en del av etterutdanningen inngår deltakelse på ordinær workshop/gruppelederopplæring, veiledninger, inkludert tilbakemelding på gruppelederferdigheter fra videoopptak og deltakelse på obligatorisk fagsamling. Etterutdanningen knyttes til de tre første foreldreveiledningsgruppene som gjennomføres. Etter endt etterutdanning/opplæringsperiode følger gruppeledere DUÅ- og mentorveiledninger så lenge en er aktiv som gruppeleder i DUÅ jfr implementeringsavtale.

Søkere til etterutdanningen må ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag, samt ha en stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Det må også foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak på etterutdanningen. For spørsmål angående implementeringsavtale, ta kontakt med ditt kunnskapssenter i din region. Kontaktinformasjon til ditt kunnskapssenter i din region finner du på DUÅs hjemmeside, eventuelt kontakt DUÅ‑rådgiver Lise Varhaug ved RKBU Nord, UiT.

For tjenester som skal ha suppleringsopplæringer vil gjeldende implementeringsavtale med tjenesten ligge til grunn for deltakelse på opplæringen.

Opplæringsplan

Spørsmål om etterutdanningen kan rettes til DUÅ-rådgiver Lise Varhaug eller kontakt@deutroligearene.no, eventuelt førsteamanuensis Merete Aasheim ved RKBU Nord, UiT.

Spørsmål kan også rettes til fagansvarlige Siri Gammelsæter ved RKBU Midt-Norge, NTNU og Bjørn Brunborg ved RKBU Vest, NORCE.

Norsk psykologforening har godkjent opplæringsløpet i DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år) som inntil 57 timers vedlikeholds aktivitet for psykologspesialister.

For studenter på videreutdanningen som pågår - informasjon om arbeidskrav og eksamen i forbindelse med Covid-19 - vår 2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 kan både veiledere og studenter få restriksjoner på kort sikt i fht gjennomføring av samlinger, møter og reiser til andre helseforetak/ kommuner. Situasjonen har også for enkelte studenter medført umiddelbar stans i drift av foreldregruppene.

For at studentene i minst mulig grad skal bli rammet av restriksjonene, har UiT/RKBU Nord og DUÅs faglige stab utarbeidet alternative løsninger for at studentene i størst mulig grad skal komme i mål med arbeidskrav og eksamen på sikt. Oppdatert informasjon er delt i Canvas.