Evaluering av effekt på DUÅs Foreldreprogram for foreldre med barn i alderen 4 - 8 år har blitt undersøkt ved et randomisert kontrollgruppe design med 127 barn i alderen 4 - 8 år fra både Tromsø og Trondheim. Barna var diagnostisert med atferdsforstyrrelser (enten ODD eller CD), og de ble tilfeldig fordelt på tre grupper. En av gruppene mottok bare foreldreprogrammet, en gruppe mottok både foreldreprogrammet og barneprogrammet og en gruppe utgjorde venteliste-kontrollgruppen.

Barna i de tre gruppene ble undersøkt før og like etter deltakelse i programmet. De to gruppene som mottok behandling ble fulgt opp etter ett år. Begge gruppene som mottok behandling gjorde det bedre enn kontrollgruppen basert på foreldrenes vurderinger. Det var ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene som mottok ulike varianter av tiltaket. Forskjellen mellom gruppen som mottok Foreldreprogrammet og kontrollgruppen var moderat til store sammenlignet med de to måleinstrumentene som ble brukt (Eyberg Child Behavior Inventory og enkelte skalaer på Child Behavior Checklist). Foreldrenes bruk av positive strategier hadde også økt og bruk av hard og usystematisk disiplinering var redusert for gruppen som deltok i Foreldreprogrammet. I tillegg var foreldrenes stress-nivå redusert.

Artikkel

Bo Larsson, Sturla Fossum, Graham Clifford, May Britt Drugli, Bjørn Helge Handegård & Willy-Tore Mørch (2009) Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: Results of a randomized controlled trial, European Child & Adolescent Psychiatry, 1/2009, Vol.18(1), pp.42-52

Andre studier

I tillegg til studien der effekten av Basic foreldreprogram (4 - 8 år) er undersøkt, er det også publisert andre artikler som omhandler andre problemstillinger ved DUÅ, og som baserer seg på det samme utvalget. For eksempel en nøyere analyse av hva som karakteriserer problemene til barn som bare utviser problemer hjemme sammenlignet med de som også har problemer i en skole- og barnehagesituasjon.

En annen studie tok for seg kjønnsforskjeller blant disse barna, og generelt var det få forskjeller mellom jentene og guttene i utvalget, mens foreldrestresset var høyere i familiene til jentene enn hos guttene. I en artikkel ble faktorer som kan ha betydning for bedringene hos barnet undersøkt. Høyt nivå av foreldrestress og ADHD hos barnet var eksempelvis forbundet med dårligere effekt av intervensjonen.

En annen studie undersøkte om deltakelse i Foreldreprogrammet hadde noen effekt på barnets adferd på skolen eller i barnehagen. Resultatene viste ingen signifikant reduksjon av aggressiv eller sosial adferd hos barnet med tanke på disse arenaene. En kvalitativ studie av lærernes erfaringer med disse barna er også gjennomført, både hvilke metoder de benyttet overfor barna og hvordan de samarbeidet med foreldrene.

Publikasjoner

May Britt Drugli, Graham Clifford & Bo Larsson (2008) Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study, Scandinavian Journal of Educational Research, 01 June 2008, Vol.52(3), p.279-291

Sturla Fossum, Willy-Tore Mørch, Bjørn H. Handegård, May Britt Drugli & Bo Larsson (2008) Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome, Scandinavian Journal of Psychology, 2009, 50, 173–181

May Britt Drugli , Bo Larsson , Graham Clifford & Sturla Fossum (2007) Pervasive and Non‐pervasive Conduct Problems in a Clinic Sample Aged 4–8 years: Child, family and day‐care/school factors, Scandinavian Journal of Educational Research, 51:5, 547-559

Sturla Fossum, Willy-Tore Mørch, Bjørn Helge Handegård & May Britt Drugli (2007) Childhood disruptive behaviors and family functioning in clinically referred children: Are girls different from boys?, Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 375–382

May Britt Drugli & Bo Larsson (2007) Children aged 4–8 years treated with parent training and child therapy because of conduct problems: generalisation effects to day-care and school settings, European Child & Adolescent Psychiatry, 2006, Vol.15(7), pp.392-399

May Britt Drugli, Bo Larsson & Graham Clifford (2007) Changes in social competence in young children treated because of conduct problems as viewed by multiple informants, European Child & Adolescent Psychiatry, 2007, Vol.16(6), pp.370-378