Evaluering og kvalitetssikring

Pågående og tidligere evalueringer

For deltakere i evalueringen av DUÅs skole- og barnehageprogram:

Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ) Skole- og barnehageprogram

DUÅ Skole- og barnehageprogram evalueres i Norge gjennom et forsidefolderevalueringssamarbeid mellom RKBU Nord, Norges arktiske Universitet og RKBU Midt-Norge, NTNU. Evalueringen er i likhet med øvrig drift og implementering av DUÅ ble finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet. Datainnsamling startet høst 2009 og ble videreført til og med våren 2014. Det ble samlet inn før- (pre) og etterdata (post) fra gruppene som mottok opplæringen, samt fra kontrollgrupper som ikke mottok opplæringen. Resultater fra analysene har begynt å bli publiserte og flere er på vei. Se publiseringer i artikkelarkivet.

Informanter til studien var ansatte i skoler, SFO/AKS og barnehager som arbeidet med barn i alderen 3 – 8 år, samt et tilfeldig utvalg foresatte til barn i alderen 3 – 8. En doktorgrad (stipendiat RKBU Midt-Norge), tas på normering av instrumentet SESBI-R (Kirkhaug, Drugli, Mørch & Handegård, 2012), samt undersøkelse av pre-data fra skole.  Blant annet er mål på klasserom- og gruppeledelse, atferdsvansker, internaliserte vansker og oppmerksomhetsvansker, sosial kompetanse, pedagog-barn relasjon og foreldresamarbeid planlegges undersøkt (Kirkhaug, Drugli, Lydersen & Mørch, 2013; Kirkhaug, Drugli, Klöckner & Mørch, 2013). Under forskningsperioden har programmet blitt implementert i skoler og barnehager i utvalgte geografiske områder hvor det er kvalifiserte gruppeledere i programmet. Rekruttering av intervensjonsskoler og -barnehager til studien ble gjort i samme utvalgte geografiske områder og tilsvarende enheter som ovenfor. Rekruttering av kontrollskoler og -barnehage ble gjort hovedsakelig i geografiske områder hvor programmet ikke var implementert.

  • Se pilotstudie av Teacher Classroom Management (TCM) program (Skole- og
    Læreboka som benyttes i DUÅs Skole- og barnehageprogram. C. Webster-Stratton

    Læreboka som benyttes i DUÅs Skole- og barnehageprogram. C. Webster-Stratton

    barnehageprogrammet) i Wales JudyPresentationTCMWalesMM

  • Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ) babyprogram er under planlegging

Såfremt ekstern finanisering innvigles, plannlegges det en evaluering av DUÅ Babyprogram i Norge: http://incredibleyears.com/programs/parent/babies-curriculum/
Pilot er allerede gjennomført.

Tidligere evaluering av DUÅs ulike foreldreprogram

Evaluering av effekt på De Utrolige Årenes (DUÅ) Foreldreprogram for forledre med barn i alderen 3 - 8, år har blitt undersøkt ved et randomisert kontrollgruppe design (Larsson, Fossum, Clifford, Drugli, Handegård & Mørch, 2008) med 127 barn i alderen 4-8 år fra både Tromsø og Trondheim. Barna var diagnostisert med atferdsforstyrrelser (enten ODD eller CD), og de ble tilfeldig fordelt på tre grupper. En av gruppene mottok bare foreldreprogrammet, en gruppe mottok både foreldreprogrammet og barneprogrammet og en gruppe utgjorde venteliste-kontrollgruppen. Barna i de tre gruppene ble undersøkt før og like etter deltakelse i programmet. De to gruppene som mottok behandling ble fulgt opp etter ett år. Begge gruppene som mottok behandling gjorde det bedre enn kontrollgruppen basert på foreldrenes vurderinger. Det var ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene som mottok ulike varianter av tiltaket. Forskjellen mellom gruppen som mottok Foreldreprogrammet og kontrollgruppen var moderat til store i forhold til de to måleinstrumentene som ble brukt (Eyberg Child Behavior Inventory og enkelte skalaer på Child Behavior Checklist). Foreldrenes bruk av positive strategier hadde også økt og bruk av hard og usystematisk disiplinering var redusert for gruppen som deltok i Foreldreprogrammet. I tillegg var foreldrenes stress-nivå redusert.

Bokomslag_De utrolige årene

Lærebok som benyttes i flere av foreldreprogrammene

DUAAgenerell3-ny.pdf. 5.2.2013_Part1

Brosjyre om DUÅs foreldreprogrammer

Les informasjonsbrosjyre for foresatte DUÅs foreldreprogrammer

I tillegg til studien der effekten av Basic foreldreprogram (4 - 8 år) er undersøkt (Larsson et al., 2008), er det også publisert andre artikler som omhandler andre problemstillinger ved DUÅ, og som baserer seg på det samme utvalget. For eksempel en nøyere analyse av hva som karakteriserer problemene til barn som bare utviser problemer hjemme i forhold til de som også har problemer i en skole- og barnehagesituasjon  (Drugli, Larsson, Clifford & Fossum, 2007). En annen studie tok for seg kjønnsforskjeller blant disse barna, og generelt var det få forskjeller mellom jentene (n = 26) og guttene i utvalget (n = 101), mens foreldrestresset var høyere i familiene til jentene enn hos guttene (Fossum, Mørch, Handegård & Drugli, 2007). I en artikkel ble faktorer som kan ha betydning for bedringene hos barnet undersøkt  (Fossum, Mørch, Handegård, Drugli, & Larsson, 2008). Høyt nivå av foreldrestress og ADHD hos barnet var eksempelvis forbundet med dårligere effekt av intervensjonen (Fossum et al., 2008). En annen studie undersøkte om deltakelse i Foreldreprogrammet hadde noen effekt på barnets adferd på skolen eller i barnehagen (Drugli & Larsson, 2006). Resultatene viste ingen signifikant reduksjon av aggressiv eller sosial adferd hos barnet i forhold til disse arenaene (Drugli & Larsson, 2007; Drugli , Larsson & Clifford, 2007). En kvalitativ studie av lærernes erfaringer med disse barna er også gjennomført, både hvilke metoder de benyttet overfor barna og hvordan de samarbeidet med foreldrene(Drugli, Clifford & Larsson, 2008).

Les om DUÅ Foreldreveiledningsprogram i Ungsinn

Evaluering av DUÅs universalprogram (2 - 6 år)

En kortere versjon av foreldretreningsprogrammet har blitt utprøvd som et universalforebyggende tiltak. Hensikten med denne studien var å evaluere om en kortversjon av DUÅ Foreldreprogram bidro til å redusere risikofaktorer relatert til utviklingen av sosiale- emosjonelle og atferdsproblemer innenfor et ikke klinisk utvalg.

Totalt 269 familier ble rekruttert til studien. Av disse ble 58 barn (22 %) ekskludert fordi de skåret over 90-prosentilene på ECBI -intensitetsskåren (Robinson, Eyberg & Ross, 1980; Reedtz, Martinussen, 2012). Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er standardisert for foreldre med barn i alderen 2 til 6 år. Kartleggingsverktøyet presenterer en liste med atferd som er typisk for barn med atferdsvansker. ECBI inneholder 36 ledd som skåres på to skalaer, en intensitetsskala og en problemskala. Normering av Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (Reedtz, Bertelsen, Lurie, Handegård, Clifford & Mørch, 2008) .

Studien viste signifikante forskjeller i endring mellom intervensjonsgruppen som hadde gjennomgått foreldretreningen, og kontrollgruppen. Kursgruppen viste en reduksjon i røffe oppdragelsesstrategier (sterk effekt), en økning i positive foreldrestrategier (moderat effekt) og en økning i foreldrenes tilfredshet (små effekter) sammenlignet med kontrollgruppen. Resultatene vedvarte til målinger ved et års oppfølging.

Barna i denne studien levde i familier med høy sosioøkonomisk status (SES ). Foreldrene representerte to-foreldre-familier i fulltids arbeid og med høy utdannelse (Reedtz, Martinussen, Jørgensen, Wang, Handegård & Mørch, 2011) (Reedtz, Martinussen, Jørgensen, Wang, Handegård & Mørch, 2011).

Studien viser at et strukturert, gruppebasert foreldreveiledning kan være et effektivt virkemiddel for å endre foreldres oppdragelsespraksis til en mer positiv foreldrestil og for å styrke deres opplevde kompetanse i foreldrerollen. På bakgrunn av funnene i denne studien har Carolyn Webster-Stratton utviklet et nytt 6-ukers foreldreveiledningsprogram («Attentive Parenting») rettet mot den universelle populasjonen. Programmet har vært under utprøving i tre kommuner i Norge som DUÅ Universalprogram - Oppmerksomme og utviklinsstøttende foreldre til barn i alderen 2 - 6 år.

Les artikkel i Tidskrift for Norsk psykologiforening 2012 - Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse, Reedtz, C. (2012) RKBU Nord, UiT