Kontaktinformasjon for deltakere i evalueringen av DUÅs skole- og barnehageprogram:

Evaluering av DUÅs Skole- og barnehageprogram

DUÅs Skole- og barnehageprogram evalueres i Norge gjennom et evalueringssamarbeid mellom RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet og RKBU Midt-Norge, NTNU. Evalueringen er finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet.

Datainnsamlingen startet høsten 2009 og ble videreført til og med våren 2014. Det ble samlet inn før- (pre) og etterdata (post) fra gruppene som mottok opplæringen, samt fra kontrollgrupper som ikke mottok opplæringen. Resultater fra analysene har begynt å bli publiserte og flere er på vei.

Informanter til studien var ansatte i skoler, SFO/AKS og barnehager som arbeidet med barn i alderen 3 – 8 år, samt et tilfeldig utvalg foresatte til barn i alderen 3 – 8. En doktorgrad (stipendiat ved RKBU Midt-Norge) tas på normering av instrumentet SESBI-R, samt undersøkelse av pre-data fra skole. Blant annet er mål på klasserom- og gruppeledelse, atferdsvansker, internaliserte vansker og oppmerksomhetsvansker, sosial kompetanse, pedagog-barn relasjon og foreldresamarbeid planlagt undersøkt.

Under forskningsperioden har programmet blitt implementert i skoler og barnehager i utvalgte geografiske områder hvor det er kvalifiserte gruppeledere i programmet. Rekruttering av intervensjonsskoler og -barnehager til studien ble gjort i samme utvalgte geografiske områder og tilsvarende enheter som ovenfor. Rekruttering av kontrollskoler og -barnehage ble gjort hovedsakelig i geografiske områder hvor programmet ikke var implementert.

Se pilotstudie av Teacher Classroom Management (TMC) (Skole- og barnehageprogrammet) i Wales (pdf).

Publikasjoner

Bente Kirkhaug , May Britt Drugli , Christian A. Klöckner & Willy-Tore Mørch (2013) Association between parental involvement in school and child conduct, social, and internalizing problems: teacher report, Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 19:4, 346-361

Bente Kirkhaug, May BrittDrugli, Stian Lydersen & Willy-Tore Mørch (2013) Associations between high levels of conduct problems and co-occurring problems among the youngest boys and girls in schools: A cross- sectional study. Nord J Psychiatry 2013;67:225–232.

Bente Kirkhaug , May Britt Drugli , Willy-Tore Mørch & Bjørn Helge Handegård (2012) Teacher Report of Children's Problem Behavior on The Sutter–Eyberg Student Behavior Inventory—Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children, Scandinavian Journal of Educational Research, 56:2, 139-153

Flere publikasjoner