Evaluering av DUÅs universalprogram (2 - 6 år)

En kortere versjon av foreldretreningsprogrammet har blitt utprøvd som et universalforebyggende tiltak. Hensikten med denne studien var å evaluere om en kortversjon av DUÅ Foreldreprogram bidro til å redusere risikofaktorer relatert til utviklingen av sosiale- emosjonelle og atferdsproblemer innenfor et ikke klinisk utvalg.

Totalt 269 familier ble rekruttert til studien. Av disse ble 58 barn (22 %) ekskludert fordi de skåret over 90-prosentilene på ECBI -intensitetsskåren. Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er standardisert for foreldre med barn i alderen 2 til 6 år. Kartleggingsverktøyet presenterer en liste med atferd som er typisk for barn med atferdsvansker. ECBI inneholder 36 ledd som skåres på to skalaer, en intensitetsskala og en problemskala.

Studien viste signifikante forskjeller i endring mellom intervensjonsgruppen som hadde gjennomgått foreldretreningen og kontrollgruppen. Kursgruppen viste en reduksjon i røffe oppdragelsesstrategier (sterk effekt), en økning i positive foreldrestrategier (moderat effekt) og en økning i foreldrenes tilfredshet (små effekter) sammenlignet med kontrollgruppen. Resultatene vedvarte til målinger ved et års oppfølging.

Barna i denne studien levde i familier med høy sosioøkonomisk status (SES ). Foreldrene representerte to-foreldre-familier i fulltids arbeid og med høy utdannelse.

Studien viser at et strukturert, gruppebasert foreldreveiledning kan være et effektivt virkemiddel for å endre foreldres oppdragelsespraksis til en mer positiv foreldrestil og for å styrke deres opplevde kompetanse i foreldrerollen. På bakgrunn av funnene i denne studien har Carolyn Webster-Stratton utviklet et nytt 6-ukers foreldreveiledningsprogram («Attentive Parenting») rettet mot den universelle populasjonen. Programmet har vært under utprøving i tre kommuner i Norge som DUÅ Universalprogram - Oppmerksomme og utviklinsstøttende foreldre til barn i alderen 2 - 6 år.

Artikkel

Charlotte Reedtz (2012) Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse, Tidskrift for Norsk psykologforening