Barn som har en utfordrende atferd kan være krevende for foreldre og personale i skole, SFO/AKS, eller barnehage. Noen barn har vanskeligere for å følge beskjeder, er mer motvillig og trassig enn andre barn i samme alder. Andre av disse barna kan også ha en reaksjonsmåte preget av aggressivitet, destruktivitet og vold.

Voksenpersonene rundt barn med en utfordrende atferd kan oppleve det frustrerende når de ikke klarer å møte barna på gode og hensiktsmessige måter. Kontakten med barna er ofte preget av konfliktskapende og negativt samspill, masing, og straffereaksjoner. Barna opplever verden som uforutsigbar og urettferdig ved at de ofte får skylda for alt som er galt.

De Utrolige Årene (DUÅ) er et statlig finansiert tiltak som hjelper familier og fagpersonell til å fremme et godt samspill med barn, forebygge at vansker utvikler seg eller for å bryte mønstre som har gått seg fast.

Foreldregrupper

Som forelder/foresatt kan du delta på DUÅs foreldrekurs hvor du møter i gruppe med foreldre til ca. 6-8 barn over ca 12 - 16 uker. Tema som lek, ros og oppmuntring, belønning, gode beskjeder, naturlige og logiske konsekvenser og problemløsningsstrategier diskuteres i plenum. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling. Som forelder følges du opp av gruppelederne med tanke på din families målsetning for deltagelse på kurset. Foreldrekursene finnes i ulike versjoner ut fra barnets alder og familiens utfordringer.

Dinosaurskole i smågrupper

Barn til foreldrene som deltar på foreldrekurs kan delta på DUÅs Dinosaurskole i smågruppe. Dinosaurskolen er barnegrupper som foregår samtidig med foreldregruppemøtene og følger foreldreprogrammet slik at temaene for foreldre og barn er tilpasset hverandre. Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, regulering av sinne og frustrasjon og å styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring.

Skole- og barnehageprogrammet

Personale i skoler, SFO/AKS og barnehager kan motta opplæring innen DUÅs Skole- og barnehageprogram. Programmet er tilrettelagt for å styrke personalets kompetanse i klasse-/gruppeledelse, positiv relasjonsbygging, proaktive tilnærminger, motivasjonssystemer, tiltaksplaner og problemløsningsstrategier.

DUÅs tilbud

Hvor kan du delta på DUÅ tilbud

Ta kontakt med din nærmeste helsestasjon, familiesenter, PPT-kontor, barnevern, BUP, Familiens Hus etc. for å undersøke om de tilbyr noen av DUÅs programmer eller om de vet om noen i nærområdet som gjør det. En henvisning til BUP må alltid gjøres i samarbeid med og sendes av (fast)lege eller barneverntjeneste.

Eventuelt kan du kontakte ditt regionale DUÅ kontor. Kontaktinformasjon til ditt regionale DUÅ kontor finner du nederst på forsiden.