DUÅ-foreldreveiledning 0 - 1 år (baby)

Programmet har som mål å styrke relasjon og tilknytning mellom foreldre og barn

DUÅs babyprogram er et tilbud hvor foreldre kan lære mer om et godt og utviklingsstøttende samspill med spebarnet sitt - noe som kan gi trygghet i foreldrerollen. Seks til åtte foreldrepar møter på kurset sammen med babyene sine. Babyene er mellom to og fire måneder når kurset starter. To gruppeledere møter med foreldrene åtte ganger - en gang i uken ca to og en halv time. Gruppemøtene fordeles over et tidsrom på tre måneder.

Opplæringens hovedfokus er å etablere en trygg tilknytning mellom barn og foreldre. På gruppemøtene gjennomgås blant annet hvordan foreldre kan observere og tolke babyens signaler, og hvordan de kan sørge for psykisk, taktil og visuell stimulering. Man lærer også hvilken betydning slik positiv stimulering har for utviklingen av hjernen hos små barn.

Evaluering av DUÅ-foreldreveiledning 0-1 år (baby) er under planlegging.

Engelsk nettside: Parents and Babies Program


DUÅ-foreldreveiledning 1 - 3 år (småbarn)

Programmet har som mål å styrke relasjon og tilknytning mellom foreldre og barn og hjelpe foreldre som sliter i samspillet med barnet sitt

Foreldrene lærer å gi god utviklingsstøtte til barna gjennom å etablere gode og positive relasjoner, og gjennom å skape et miljø der barnet føler seg trygg og ivaretatt. Første del av programmet omfatter tema som bidrar i utviklingen av et positivt samspill i lek mellom foreldre og barn, samt hvordan foreldre kan oppmuntre barnet til å lære språk, lære begynnende sosiale ferdigheter og å bli kjent med sine egne følelser. Det fokuseres på hvordan foreldre kan støtte og motivere barna til utvikling og læring gjennom oppmuntring, ros, anerkjennelse og spontane belønninger. Videre temtiseres betydningen av å ha forutsigbare og klare rutiner, samt hvordan foreldre kan gi gode beskjeder som legger til rette for positivt samspill mellom foreldre og barn.

Programmet strekker seg over 13 uker.


DUÅ-foreldreveiledning 2 - 6 år (universalprogrammet)

Et universalforebyggende program der det ikke er kjente risikofaktorer eller kjente atferdsproblemer

Målet med programmet er å styrke foreldrenes positive samspill,  og å hjelpe foreldrene i å støtte utviklingsstøttende samspill med barna sine, slik at barnas kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling fremmes. Temaene i programmet handler om hvordan forholdet mellom foreldre og barn kan styrkes gjennom å være sammen i barnestyrt lek, hvordan foreldre kan støtte barns utvikling innen språk, holde ut i frustrerende situasjoner, bli kjent med egne følelser og å utvikle gode venneferdigheter. I tillegg fokuseres det på hvordan vanskelige situasjoner kan forebygges gjennom å lære barna å håntere egne følelser og hvordan de kan bli gode til å løse dagligdagse utfordringer og problemer.

Foreldre til seks - åtte barn møtes en gang i uken - i syv uker. Gruppemøtene ledes av to gruppeledere og har en varighet på to timer.

Evaluering av DUÅ-foreldreveiledning 2-6 år (universalprogrammet).


DUÅ-foreldreveiledning 3 - 6 år (førskolealder)

Programmet kan tilrettelegges både som forebyggende-, indikert- og behandlingstilbud

Dette programmet kan gis til foreldre med barn som utviser moderat grad av vansker i 16 uker eller som behandlingstiltak til barn med alvorlige og/eller sammensatte vansker i 18 - 20 uker.

Målsetting med å gi foreldreveiledning som behandlingstilbud er å hjelpe foreldre med å utvikle ferdigheter som er gode og hensiktsmessige i samspill med barn som ofte viser trass, grenseutprøvende atferd og som strever med å regulere frustrasjon og sinne. Med tanke på barn med ADHD-symptomer vil gjerne samspillet også bære preg av uro, impulsivitet og konsentrasjonsvansker.

God utviklingsstøtte fra nære voksne kan forebygge utvikling av negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt. Første del av programmet handler om å bygge gode relasjoner mellom barn og foreldre, gjennom barnestyrt lek og hvordan foreldre kan øve seg på å gi utviklingsstøtte i form av begrepsutvikling, emosjonskompetanse og emosjonsregulering og sosiale ferdigheter. Videre er det fokus på hvordan det er å ha gode daglige rutiner, samt å gi gode beskjeder og proaktiv støtte i overganger. Dette kan forebygge at vanskelige situasjoner oppstår og sikre et godt samarbeid med barnet. På slutten av programmet lærer foreldre hvordan de kan møte uønsket  oppførsel hos barnet ved bruk av konsekvenser, å overse oppmerksomhetssøkende uønsket atferd og bruk av virkemidler for å roe seg ned ved aggressiv eller utagerende oppførsel.

Programmet kan kombineres med DUÅs barneprogram Dinosaurskole i smågruppe.

Evaluering av DUÅ-foreldreveiledning 4-8 år.


DUÅ-foreldreveiledning 6 - 12 år (skolealder)

Programmet kan tilrettelegges både som målrettet tiltak og som behandlingstilbud

Programmet består av 14 - 22 ukentlige møter (avhengig om det er et forebyggende tiltak eller behandlingstiltak) og tar sikte på å styrke ferdigheter hos foreldre som har barn i alderen 6 - 12 år. Programmet bygger på samme prinsipper som Førskolealderprogrammet for førskolebarn, men med tilpasning av temane til eldre barn.

For aldersgruppen 6 - 9 år kan programmet kombineres med DUÅs barneprogram Dinosaurskole i smågruppe.

Evaluering av DUÅ-foreldreveiledning 4-8 år.


DUÅ-foreldreveiledning for spissede målgrupper (flyktninger, ADHD, autisme, m.m.)

For noen målgrupper/diagnosegrupper er det utarbeidet egne DUÅ-programmer eller supplerende materiell.

Hvordan jobbe målrettet med familier til barn med ADHD 3-12 år (pdf)

DUÅ-foreldreveiledning 6-12 år for innvandrere, flyktninger og asylsøkere (PIRM)

DUÅ foreldreveiledning 2-6 år rettet mot barn i autismespekteret og med språkforsinkelser