Babyprogrammet 0 - 1 år

Programmet har som mål å styrke relasjon og tilknytning mellom barn og foreldre.

Babyprogrammet er et tilbud hvor foreldre kan lære mer om et godt og utviklingsstøttende samspill med spebarnet sitt - noe som kan gi trygghet i foreldrerollen. Seks til åtte foreldrepar møter på kurset sammen med babyene sine. Babyene er mellom to og fire måneder når kurset starter. To gruppeledere møter sammen med foreldrene åtte ganger - en gang i uken ca to og en halv time. Møtene fordeles over et tidsrom på tre måneder.

Kurset hovedfokus er å etablere en trygg tilknytning mellom barn og foreldre. På gruppesamlingene gjennomgås blant annet hvordan foreldre kan observere og tolke babyens signaler, og hvordan de kan sørge for psykisk, taktil og visuell stimulering. Man lærer også hvilken betydning slik positiv stimulering har for utviklingen av hjernen hos små barn.

Evaluering av babyprogrammet er under planlegging.

Engelsk nettside: Parents and Babies Program

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Småbarnsprogrammet 1 - 3 år

Programmet har som målsetting å hjelpe foreldre som har vansker i samspillet med barn i alderen 1 - 3 år.

Foreldrene lærer å gi god utviklingsstøtte til barna gjennom å etablere gode og positive relasjoner gjennom å skape et miljø der barnet føler seg trygg og ivaretatt. Første del av programmet har tema som bidrar til å utvikle et positivt samspill mellom foreldre og barn i lek, samt hvordan foreldre kan oppmuntre barnet til å lære språk, lære begynnende sosiale ferdigheter og å bli kjent med sine egne følelser. Det fokuseres på hvordan foreldre kan motivere barn til læring gjennom oppmuntring, ros og spontane belønninger. Videre vektlegges betydningen av å ha forutsigbare og klare rutiner og hvordan foreldre kan gi gode beskjeder som legger til rette for samarbeid mellom foreldre og barn.

Programmet strekker seg over 13 uker.

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Universalprogrammet 2 - 6 år

Et universalforebyggende program der det ikke er kjente risikofaktorer eller atferdsproblemer.

Målet med programmet er å styrke foreldrenes positive og utviklingsstøttende samspill med sine barn slik at barnas kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling fremmes. Temaene i programmet handler om hvordan forholdet mellom foreldre og barn kan styrkes gjennom å være sammen i barnestyrt lek, hvordan foreldre kan støtte barn i sin utvikling når det gjelder språk, holde ut i frustrerende situasjoner, bli kjent med egne følelser og å utvikle gode venneferdigheter. I tillegg fokuseres det på hvordan vanskelige situasjoner kan forebygges gjennom å hjelpe barn og lære seg og håntere egne følelser og hvordan de kan bli gode problemløsere.

Foreldre til seks til åtte barn møtes en gang i uken - i syv uker. Møtene ledes av to gruppeledere og har en varighet på to timer.

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Førskolealderprogrammet 3 - 6 år

Programmet kan tilrettelegges både som forebyggende-, indikert- og behandlingstilbud.

Dette programmet kan gis til foreldre med barn som utviser moderat grad av vansker i 16 uker eller som behandlingstiltak til barn med alvorlige og/eller sammensatte vansker i 18 - 20 uker.

Målsetting med å gi foreldreveiledning som behandlingstilbud er å hjelpe foreldre med å utvikle ferdigheter som er gode og hensiktsmessige i samspill med et barn som ofte viser trass, grenseutprøvende atferd og som strever med å regulere frustrasjon og sinne. Med tanke på barn med ADHD-symptomer vil samspillet også bære preg av uro, impulsivitet og konsentrasjonsvansker.

God utviklingsstøtte fra nære voksne kan forebygge utvikling av negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt. Første del av programmet handler om å bygge gode relasjoner mellom barn og foreldre, gjennom barnestyrt lek og hvordan foreldre kan øve seg på å gi utviklingsstøtte i form av begrepsutvikling, emosjonskompetanse og emosjonsregulering og sosiale ferdigheter. Videre er det fokus på hvordan det er å ha gode daglige rutiner, samt å gi gode beskjeder og praktiv støtte i overganger. Dette kan forebygge at vanskelige situasjoner oppstår og sikre et godt samarbeid med barnet. På slutten av programmet lærer foreldre hvordan de kan møte negativ atferd hos barnet ved bruk av konsekvenser, overse oppmerksomhetssøkende negativ atferd og bruk av strategier for å roe seg ned ved aggressiv eller utagerende atferd.

  • Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" kommer ut i ny revidert utgave i andre halvdel september 2020

Programmet kan kombineres med Dinosaurskole i smågruppe.

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder


Skolealderprogrammet 6 - 12 år

Programmet kan tilrettelegges både som målrettet tiltak og som behandlingstilbud

Programmet består av 14 - 22 ukentlige møter (avhengig om det er et forebyggende tiltak eller behandlingstiltak) og tar sikte på å styrke ferdigheter hos foreldre som har barn i alderen 6 - 12 år. Programmet bygger på samme prinsipper som Førskolealderprogrammet for førskolebarn, men med tilpasninger av tema til eldre barn.

  • Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder" kommer ut i ny revidert utgave i andre halvdel september 2020

For aldersgruppen 6 - 9 år kan programmet kombineres med Dinosaurskole i smågruppe.

Hvordan bli sertifisert DUÅ-gruppeleder