De Utrolige Årene (DUÅ) tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager. I tillegg tilbyr vi forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med en stabil og varig implementering.

DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ er en nasjonal satsing fra Helsedirektoratet og har som mål å fremme barns psykiske helse ved å trygge foreldrene i foreldrerollen, styrke barns sosiale-, emosjonelle- og problemløsningsferdigheter, og å forebygge og behandle atferdsvansker.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RKBU) Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør samarbeider om implementeringen av DUÅ i Norge.

DUÅ finansieres av Helsedirektoratet via de fire regionale kunnskapssentrene.

Målgruppe

  • Barn og foreldre/foresatte til barn i alderen 0 - 12 år hvor tidlig tiltak kan fremme positivt foreldreskap, styrke sosial kompetanse og forebygge atferds- og sosiale vansker.
  • Skoler, SFO/AKS og barnehager som vil utvikle god klasse-/gruppeledelse, jobbe med å styrke sosial- og emosjonell kompetanse og jobbe med forebyggende psykiske helseplager.
  • Barn og foreldre/foresatte til barn i alderen 3 - 12 år som har begynnende atferds- eller sosiale vansker. Barna kan ha hatt vanskeligheter over kortere tid, og vanskene er ikke av slik karakter at det preger et fastlåst mønster.
  • Barn i alderen 3 - 12 år som har alvorlig atferds- og/eller sosiale vansker. Barnas vansker har vart over en lang periode og er preget av et fastlåst mønster som kommer til uttrykk i samspill med andre.
  • Barn med ADHD opp til 9 år.
  • Foreldre til barn med ADHD opp til 12 år.
  • Foreldre til barn 2-6 år i autismespekteret og/eller med språforsinkelser.

Teori og metodikk

DUÅ er utviklet av professor emeritus Carolyn Webster-Stratton, ©The Incredible Years®, University of Washington, Seattle.

Et viktig prinsipp i DUÅ er å fokusere på relasjonene og den gode samhandlingen mellom barn, og mellom barn og voksne. DUÅ er basert på moderne utviklingspsykologi, nyere hjerneforskning, tilknytnings- og relasjonsteori, atferdsanalyse, sosial læringsteori og kunnskap om gruppeprosesser.

DUÅ fokuserer på at foreldre, barn og ansatte i skole, SFO/AKS og barnehage skal utvikle grunnleggende ferdigheter i positiv samhandling. Lek og positivt samvær er beskyttende faktorer for alle barn. Derfor fokuserer DUÅ på å fremme lek og andre former for positivt samvær, gjennom tematisering, opplæring og veiledning av de voksne som er sammen med barna i det daglige.