Fagartikler

Vitenskaplige publikasjoner og andre fagartikler relatert til De Utrolige Årenes programserie i Norge

Listen er ikke uttømmelig angående publikasjoner om DUÅ i denne tidsperioden. Oppdateres jevnlig. 

Les også vitenskapelige publikasjoner og fagartikler i artikkelarkivet til The Incredible Years

2018: 

Poster: Aasheim, M., Kirkhaug, B., Handegård, B.H., Reedtz, C., Drugli, M.B., Fossum, S., Lydersen, S., Martinussen, M., Løndal, O. og Mørch, W-T. Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barne- og ungekongressen 2018. Bergen mai 2018.

Aasheim, M., Reedtz, C., Handegård, B.H., Martinussen, M. & Mørch, W-T. (2018). Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journual of Education Research. may 29th 2018. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1466357

2017: 

Fossum S., Handegaard B.H. & Drugli M.B. (2017). The Incredible Years teacher classroom management programme in kindergartens: effects of a universal preventive effort. Journal of child and family studies. DOI 10.1007/s10826-017-0727-3. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10826-017-0727-3

Fyhn, O. (2017). Dressur eller humanisme? En gjennomgang av De Utrolige Årene – et program for forebygging og behandling av atferds­vansker hos barn. Scandinavian Psychologist, 3.2017

 

Mørch, W-T., Gammelsæter S. & Brunborg, B. (2017). Bokkapittel,: De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. En evidensbasert programserie for forebygging og behandling av atferdsvansker. I Den krevende foreldrerollen, s. 109 - 129. Eng H., Ertesvåg, S.K., Frønes I. & Kjøbli J. (red.). Omtale i Ungsinn.no

2016: 

Løndal, O. & Aasheim, M. (2016). Bokkapittel: De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram. I Inkludering og utvikling, s. 141 - 160. Ertesvåg, S.K., Eng H., Frønes I. & Kjøbli J. (red.). Omtale i Ungsinn.no

Improved parenting maintained four years following a brief parent training intervention in a non-clinical sample. (Reedtz, C. & Klest, S., 2016)

Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Lydersen, Stian; Aasheim, Merete; Fossum, Sturla. (2016) Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study. BMC Psychiatry. vol. 16 (362).

2015: 

De Utrolige Årenes foreldreprogram i Verdal kommune - En evaluering av brukertilfredshet, foreldreutbytte og endring av barns atferd ved langvarig kommunal drift(Ness S. & Rimehaug T., 2015)

2014:

Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children(Fossum, S., Kjøbli J., Drugli, M. B., Handegård, B-H., Mørch, W-T. & Ogden, T. (2014)

2013: 

How are Closeness and Conflict in Student - Teacher Relationships Associated with Demographic Factors, School Functioning and Mental Health in Norwegian Schoolchildren Aged 6 - 13?, (Drugli, May Britt, 2013)

Association between parental involvement in school and child conduct, social, and internalizing problems: teacher report
(Kirkhaug, Drugli, Klöckner & Mørch, 2013)

Associations between high levels of conduct problems and co-occurring problems among the youngest boys and girls in schools: A cross-sectional study
(KIRKHAUG , DRUGLI , LYDERSEN & MØRCH, 2013)

2012: 
Teacher Report of Children’s Problem Behavior on The Sutter–Eyberg Student Behavior Inventory—Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children
(Kirkhaug, Drugli, Mørch & Handegaard, 2013)

Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp?
(Kjøbli, Drugli, Fossum & Askeland, 2012)

Comparison of Mother, Father, and Teacher Reports of ADHD Core Symptoms in a Sample of Child Psychiatric Outpatients
(Sollie, Larsson & Mørch, 2013)

Implementering av evidensbaserte tiltak i barnevernet
(Mørch, 2012)

2011: 
Promoting positive parenting practices in primary pare: Outcomes and mechanisms of change in a randomized controlled risk reduction trial
(REEDTZ, HANDEGAARD & MØRCH, 2011)

Mørch,W-T. & Drugli, MB. (2011): Behandling som hjelper mot atferdsproblemer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side 486-488. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=144076&a=4 

Klar tale fra populær formidler – Mediene har en viktig rolle når det gjelder å få psykologisk fagkunnskap ut til folk flest, sier professor Willy-Tore Mørch. Da Willy-Tore fikk årets Åse Gruda Skards Pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Mørch, 2011, Klar tale fra populær formidler

Kognitiv atferdsterapi for barn med atferdsvansker
(Mørch, 2011)

Parents seeking help in child rearing: Who are they and how do their children behave?
(Reedtz, Martinussen, Jørgensen, Wang, Handegård & Mørch, 2012)
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17004798&show=abstract
Journal of Children's Services 2011; Volum 6. ISSN 1746-6660. s 264 - 274.

2010: 
Five- to six-year outcome and its prediction for children with ODD/CD treated with parent training
(Drugli, Larsson, Fossum & Mørch, 2010)

Utviklingen i barns utagerende atferd og mødres oppdragelsespraksis etter foreldretrening.
(Fossum, Handegård, Drugli & Mørch , 2010)

Barns aggressive atferd etter foreldretrening.
(Fossum, Drugli, Handegård & Mørch, 2010)

2009: 
Characteristics of young children with persistent conduct problems 1 year after treatment with the Incredible Years program
(Drugli, Fossum, Larsson & Morch, 2009)

Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome
(FOSSUM, MØRCH, HANDEGÅRD, DRUGLI & LARSSON, 2009)

Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children, Results of a randomized controlled trial
(Larsson, Fossum, Clifford, Drugli, Handegaard & Mørch, 2009)

Ungsinn – en kunnskapsbase over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning
av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn og unge og deres foreldre.
(Mørch, Neumer, Holth & Martinussen, 2009)

2008: 
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): Norwegian norms to identify conduct problems in children
(Reedtz, Bertelsen, Lurie, Handegård, Clifford & Mørch, 2008)

Teachers’ Experience and Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study
(Drugli,Clifford & Larsson, 2008)

Psychosocial interventions for disruptive and aggressive behaviour in children and adolescents, A meta-analysis
(Fossum, Handegaard, Martinussen & Mørch, 2008)

Parent training for young children with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome. I artikkelen ble faktorer som kan ha betydning for bedringene hos barnet undersøkt. Høyt nivå av foreldrestress og ADHD hos barnet var eksempelvis forbundet med dårligere effekt av intervensjonen, (Fossum, Mørch, Handegård, Drugli, & Larsson, 2008).

Effekten av DUÅ Foreldreprogram (for foreldre med barn i alderen 3 - 8) ble undersøkt ved et randomisert kontrollgruppe design med 127 barn i alderen 3 - 8 år fra både Tromsø og Trondheim.
(Larsson, Fossum, Clifford, Drugli, Handegård & Mørch, 2008)  .

2007: 
Pervasive and Non-pervasive Conduct Problems in a Clinic Sample Aged 4–8 years: Child, family and day-care/ school factors
(Drugli, Larsson, Clifford & Fossum, 2007).

Childhood disruptive behaviors and family functioning in clinically referred children: Are girls different from boys?
(Fossum, Mørch, Handegård & Drugli, 2007).

Children aged 4–8 years treated with parent training and child therapy because of conduct problems: generalisation effects to day-care and school settings(Drugli & Larsson, 2007;

2006: 
Changes in social competence in young children treated because of conduct problems as viewed by multiple informants
Drugli ,Larsson & Clifford, 2006)

2005: 
«De Utrolige Årene» – empirisk dokumentert og manualisert behandling av atferdsforstyrrelser hos små barn
(Fossum & Mørch, 2005)

2004: 
The Strengths and Difficulties Self-Report Questionnaire as a screening instrument in Norwegian community samples
(Rønning, Handegård, Sourander & Mørch, 2004)