En universalforebyggende opplæring for ansatte i barnehager, SFO/AKS og grunnskoler (småskoletrinnet)

Skole- og barnehageprogrammet er et universalforebyggende program som retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Programmet er skole-/barnehageomfattende, det vil si at hele personalgruppen i skolen/barnehagen mottar opplæring i programmet.

Programmet tilbys  i skolen til alle ansatte i 1. – 3. klassetrinn og ansatte i SFO/AKS. I barnehage tilbys opplæringen til alle ansatte. Programmet kan inkludere alle ansatte 1. – 7. klassetrinn med noen tilpasninger for 4.– 7. klassetrinn.

Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet å utvikle god klasse- eller gruppeledelse og sette ansatte i skolen/SFO/AKS/barnehagen i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og å håndtere atferdsproblemer, der det forekommer.

Om opplæringen

Grunnopplæringen i programmet består av seks kursdager med worskhop á syv timer med ca én måneds mellomrom mellom hver kursdag.

Opplæringen av programmet er bygd opp praktisk ved bruk av videovignetter, gruppediskusjoner, praktiske øvelser, gruppeoppgaver og praktiske oppgaver i egen skole eller barnehage mellom samlingene. Opplæringen gjøres av gruppeledere i programmet som er ansatt ved kommunal PPT eller andre pedagogiske støtteteam. Ansvarlig enhet for opplæringen får dekket ett gruppesett på ca 20 bøker av Carolyn Webster-Strattons bok (2020) "Utrolige lærere - Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage" .

For å kvalitetssikre videreføring og vedlikehold av programmet ved skolen/SFO/AKS/barnehagen etter gjennomført grunnopplæring, mottar enheten minimum syv veiledninger i etterkant av gjennomført grunnopplæring. Det er viktig at enhetene bruker denne perioden til å bygge opp en struktur for varig videreføring av programmet i egen enhet.

Skole- og barnehageprogrammet innledes med relasjonsbygging mellom personalet og elevene/barna, og det er fokus på samarbeidet mellom skole/SFO/barnehage og hjem. Dette følges opp av andre forebyggende tilnærminger om hvordan man oppnår og beholder elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan personalet kan bruke sin oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas samhandling og hvordan skape gode overgangssituasjoner.

Programmet tar også opp tema om hvordan motivere barn til god samhandling og hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø. Personalet opplæres i å anvende positive tilbakemeldinger og ros på en god måte. Personalet lærer også hvordan de kan benytte motivasjons- eller belønningssystemer når dette kan være nyttig, for å hjelpe barna til utholdenhet og læring. Ved behov kan motivasjonssystemer brukes både planlagt og spontant. Personalet får opplæring i hvordan å utvikle og å ta i bruk utviklingsplaner. Utviklingsplanen er et sentralt verktøy som videreutvikles gjennom hele opplæringen. Det jobbes i tillegg med hvordan personalet kan bli godt samkjørte om tiltak med tanke på håndtering av alvorlig utagering og vold.

Bygge på med flere programmer

Etter grunnopplæringen på seks opplæringsdager med mellomarbeid og etter at programmet er godt innarbeidet i organisasjonen, kan det bygges på med Dinosaurskole i klasserom, SFO/AKS og barnehage eller Dinosaurskole i smågruppe.